English   中文  

 

Home > 외국인학부입학 > 공지사항

 

공지사항

 

명지대학교 국제교류처 집중휴무기간 안내 / 明知大学国际交流处集中休息期间公告 / Hướng dẫn thời gian nghỉ hè tập trung Văn phòng Hợp tác Quốc tế trường Đại học Myongji

작성자 : 관리자 / 작성일 : 2023-07-27 / 조회수 : 828

 

  BACK  

개인정보처리 방침